Co je ČUS?

Trocha faktografie

Česká unie sportu, z.s. je největší střešní a servisní sportovní organizace v ČR.

 

Vznikla 27. dubna 2013 formou transformace a změny názvu ČSTV. V ČUS jsou dobrovolně sdruženy sportovní svazy s celostátní působností, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty i jejich sdružení, jsou-li ustaveny jako spolky podle Občanského zákoníku, zákon č.89/2012 Sb.

 

Členy ČUS jsou dle jejích stanov národní sportovní svazy a sportovní kluby a tělovýchovné jednoty se svými členy. Aktuální informace o počtu členů ČUS naleznete zde.

 

ČUS je organizace občansky otevřená, demokratická, nezávislá a nepolitická. Subjekty sdružené v ČUS si ponechávají samostatnost právního postavení, majetku a činnosti. ČUS je členem Českého olympijského výboru (ČOV, www.olympic.cz) a členem Evropského sdružení nevládních sportovních organizací (ENGSO, www.engso.eu).

 

Nejvyšším orgánem ČUS je valná hromada, tvořená zástupci národních sportovních svazů a zástupci SK/TJ, která se zpravidla schází 1x ročně. V období mezi valnými hromadami zajišťuje plnění úkolů ČUS a rozhodnutí valné hromady Výkonný výbor ČUS se sídlem Zátopkova 100/2, PO Box 40,160 17 Praha 6 - Břevnov, tel.: +420 233 017 333, +420 296 118 333, fax: +420 242 429 231, e-mail: info@cuscz.cz, internetová adresa: www.cuscz.cz . Základním dokumentem činnosti ČUS jsou stanovy.

 

Servisní činnost pro národní sportovní svazy je zajišťována v pražském sídle ČUS, služby pro krajské a okresní sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty poskytují krajská a okresní servisní centra sportu, zřízená při 13 Krajských organizacích ČUS, při Pražské tělovýchovné unii a při 76 okresních sdruženích ČUS.

 

Podrobnou faktografii a statistiku své činnosti zveřejňuje každoročně ČUS v publikaci Ročenka ČUS.

 

Poslání ČUS

Hlavním posláním ČUS je vytvářet optimální podmínky ke sportovní činnosti, která se realizuje v jejích základních organizačních článcích, tj. ve sportovních klubech, tělovýchovných jednotách a národních sportovních svazech.

 

ČUS poskytuje služby svým základním organizačním článkům a dalším organizacím a institucím v rámci sportovního prostředí České republiky.

 

ČUS respektuje principy olympismu a v rámci svého členství v Českém olympijském výboru reprezentuje zájmy svých členů.

 

ČUS pomáhá komplexně zabezpečovat financování sportovní činnosti svých základních organizačních článků na všech výkonnostních, rekreačních, věkových či územních úrovních.

 

ČUS ve svých základních organizačních článcích organizuje, podporuje a provozuje veškeré formy sportovních aktivit.

 

 

Úkoly pro období 2016 - 2020

1. Posílení institucionálního zastoupení sportu na úrovni vedení státu (ministerstvo sportu). Příprava koncepčního materiálu jako základu pro přípravu budoucího nového zákona o podpoře sportu a prosazení prvků společenské odpovědnosti firem do českého zákonodárství.

 

2. Úsilí o zvýšení celkového objemu finančních prostředků pro sport na dvojnásobek a o naplňování dalších zásadních vládních příslibů v oblasti sportu. Spoluúčast na přípravě účelného a efektivního systému financování sportu.

 

3. Prohloubení spolupráce s kraji, městy a obcemi v péči o sportovní a pohybové aktivity občanů, ve spolupráci s nimi zajistit vznik centrálního registru sportovní infrastruktury (sportovišť).

 

4. Získání nového sídla ČUS – Domu českého sportu, přednostně výstavbou ve spolupráci s FAČR, případně dalšími cestami získat důstojné sídlo pro ČUS i pro sdružené subjekty – sportovní svazy a jejich společnosti.

 

5. Modernizace a rozvoj sportovního střediska Nymburk jako univerzálního národního sportovního centra a podpora realizace projektů dalších národních sportovních (olympijských) center. Současně pokračovat v modernizaci PS Podolí.

 

6. Pokračovat v započaté modernizaci majetku a provozu spoluvlastněných a vlastněných horských středisek, revidovat stávající nájemní vztahy v zájmu dalšího investičního rozvoje pronajatých středisek, zvažovat další postupy k vyšší efektivitě vlastnictví.

 

7. Prohloubení systematické podpory tělovýchovných jednot a sportovních klubů jako základních článků sportu a příležitosti pro sportování veřejnosti a především mládeže. K tomu rozvinout potenciál Servisních center sportu ve prospěch organizovaného i neorganizovaného sportu a realizovat vlastní sportovní projekty celostátního významu.

 

8. Získání systémové podpory pro tzv. „malé členské svazy“, nepravidelně podporované státem v jejich činnosti, a uplatňovat mezisvazovou solidaritu.

 

9. Pokračovat v prohlubování spolupráce se školským systémem v oblasti podpory sportu a motivace školní mládeže k pohybovým aktivitám.

 

10. Pracovat na posílení pozitivního obrazu ČUS a jejích členů u odborné i laické veřejnosti a médií, s aktivním využitím dostupných prostředků v oblasti reklamních, mediálních a PR služeb. Současně otevřeně komunikovat se všemi subjekty sportovního prostředí.

 

Detailnější verzi úkolů pro období 2016 - 2020 naleznete zde

 

Česká unie sportu jako střešní a servisní organizace českého sportu je respektovaným, transformovaným, hodnověrným a hlavně jednotným partnerem se zajištěným financováním. Naplnění těchto základních požadavků je podmiňující pro zachování kmenové a největší struktury fungování českého sportu – České unie sportu, a tím i pro pohybové a sportovní aktivity téměř půldruhého milionu lidí sportujících v České republice pod značkou ČUS.