Založení a zánik SK/TJ

Jak postupovat při založení SK/TJ a vstupu do ČUS?
Dotazy na kroky související se založením nového sportovního klubu či tělovýchovné jednoty a členstvím v ČUS jsou stále velmi frekventované, a proto Vám nabízíme základní postup s možností využití vzorových formulářů.
 

       • V první řadě je třeba zpracovat stanovy SK/TJ. Dalším krokem je předložení žádosti o registraci Vašeho SK/TJ na
         Ministerstvo vnitra ČR, včetně dvou vyhotovení stanov.

       • Jakmile budete znát číslo registrace a její datum, můžete podat přihlášku k dobrovolnému sdružení v ČUS.

       • Přihlášku je třeba podat ČUS prostřednictvím Vašeho okresního sdružení ČUS. Na příslušném okresním sdružení
         ČUS jistě obdržíte případné další informace.


O zásadách členství v ČUS pojednávají Stanovy ČUS.
 

 

Co mají SK/TJ dělat při ukončení činnosti?
U SK/TJ registrovaných  u MV ČR podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, může dojít k zániku několika způsoby. Podle ustanovení §12 odst. 1 citovaného zákona sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením popř. pravomocným rozhodnutím MV ČR o jeho rozpuštění.
 

Pokud jde o dobrovolné ukončení činnosti, pak o zániku klubu rozhoduje k tomu kompetentní orgán. Pokud ve stanovách není tato kompetence výslovně uvedena, rozhoduje valná hromada, resp. nejvyšší orgán.  Vzhledem k tomu, že jde o zásadní rozhodnutí, o konání valné hromady by měl být pořízen notářský zápis.
 

Právní důsledky je třeba rozlišovat podle toho, zda k zániku SK/TJ dojde s právním nástupcem (sloučení) nebo bez právního nástupce (rozpuštění, rozhodnutí ministerstva).
 

Pokud SK/TJ zanikne s právním nástupcem, pak veškerá práva a povinnosti přecházejí na tohoto nástupce (potřeba uvést v usnesení valné hromady).
 

V případě zániku bez právního nástupce musí zejména dojít ve smyslu §13 zák.č.83/1990 Sb., k majetkovému vypořádání. To provede buď orgán sdružení, který rozhodl o jeho rozpuštění (valná hromada, resp. nejvyšší orgán sdružení), nebo v případě rozhodnutí ministerstva jím určený likvidátor.
 

Zánik sdružení je vždy třeba oznámit MV ČR do 15 dnů od rozhodnutí o zániku, a to jak v případě zániku sloučením, tak v případě zániku dobrovolným rozpuštěním na adresu:
 

Ministerstvo vnitra ČR
Úsek sdružování
nám. Hrdinů 3
140 21  Praha 4

 

K oznámení MV ČR musí být předloženy následující dokumenty:
 

       1. Potvrzení finančního úřadu, že souhlasí s ukončením činnosti subjektu.

       2. Čestné prohlášení s ověřenými podpisy (statutární zástupci potvrdí, že došlo k zániku TJ, že jsou vypořádána majetková práva
          a závazky, včetně prohlášení o eventuelním právním nástupnictví).
 

V případě, že o zániku TJ nerozhodl příslušný orgán a TJ již fakticky neexistuje, je potřebné učinit čestné prohlášení u notáře a spolu s potvrzením finančního úřadu oznámit zánik MV ČR.