Hospodaření klubu

Stejně jako v ostatních oblastech řízení by měl klub také v oblasti financí převzít osvědčené postupy. Velikost a rozsah činnosti klubu samozřejmě ovlivňuje konečnou podobu finančního řízení.

Mezi důležité prvky finančního řízení patří:
       ▪ ve stanovách zakotvený požadavek na zpracování finanční (hospodářské) zprávy;
       ▪ dostatečně vyškolený pokladník;
       ▪ odpovídající účetní systém (SW – před volbou konkrétního programu se poraďte s odborníkem/ pokladní kniha, deník,...viz dnešní požadavky);
       ▪ ověřené osoby s podpisovým právem;
       ▪ stanovené postupy informování předsednictva – otázky financí jsou pevným bodem programu jednání;
       ▪ správa majetku;
       ▪ revizní orgán;
       ▪ pravidelně připravovaný roční rozpočet.
V oblasti finančního řízení hraje významnou roli, jak je uvedeno výše, osoba pokladníka (viz strana 7). Je-li váš klub malý, není vedení účetnictví až tak náročné, proto nemusí být pokladník přímo účetním.
 

Rozvoj finančních zdrojů
Získání finančních zdrojů pro krytí aktivit klubu je zásadní pro všechny. Jak jsme již zmínili v kapitole daňových povinností, činnost klubu je v podstatě rozdělena do dvou skupin. Hlavní činnost, která je vykonávána v rámci hlavního poslání sdružení tak, jak má toto poslání vyjádřeno ve svých stanovách, a vedlejší (hospodářská) činnost, která může být, respektive většinou bude muset být, vykonávána jako živnostenské podnikání.

Živnostenský zákon (č. 455/1991 Sb., zde) definuje živnost jako soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a co je velmi důležité za účelem dosažení zisku.
 

K tomu, aby se jednalo o živnost, pak musí být splněny všechny tyto znaky, a to současně. V případě SK/TJ se bude jednat např. o hostinskou činnost, poskytování ubytovacích služeb aj. Naopak v případě činnosti SK/TJ, která je definována jako poslání (např. provozování sportovních zařízení, pořádání kulturních akcí), nejsou základní znaky definice živnosti naplněny. A to ani tehdy, kdy z této činnosti plynou určité příjmy sloužící k financování činnosti sdružení. K takovým činnostem tak není potřeba živnostenského oprávnění.
 

Vedle tradičních zdrojů jako jsou členské příspěvky, dotace a dary na provoz a činnost, prodej reklamních ploch na sportovištích atd. mohou sportovní kluby vyvíjet, s vědomím definice živnosti, také další aktivity, kterými jsou např.:

       ▪ pronájem sportovišť a dalších prostor klubu zájemcům mimo sportovní klub (pronájem nemovitostí a nebytových prostor není ze zákona
        živností nikdy);
       ▪ členové klubu se mohou dobrovolně v rámci klubem pořádaných akcí podílet na aktivitách, které mohou klubu přinést peníze: mytí aut,
         prodej koláčů, hromadná degustace vín, společenský život (plesy, bály, slavnosti, zábavy, veřejná promítání např. sportovních událostí,
         tomboly, bingo);
       ▪ komisní prodej sportovních potřeb (živnost), burzy použitého sportovního zboží (akce);
       ▪ využití slavných odchovanců k pořádání setkání, večeří, autogramiád s nimi;
       ▪ pořádání VIP turnajů;
       ▪ výroba a prodej klubových předmětů (triček, „placek“, znaků);
       ▪ instalace prodejního automatu na sportovišti (bude-li SK/TJ provozovatelem, jedná se o živnost);
       ▪ pořádání veřejné sportovní akce;
       ▪ vydávání kalendářů, kuchařek.

 

 

 

 

Následující kapitoly: