Jak funguje sportovní klub?

Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty jsou právnickými osobami. V prostředí České republiky se v drtivé většině případů jedná o občanská sdružení, která mohou zakládat občané podle zákona č.83/90 Sb. o sdružování občanů. Můžete narazit také na kluby fungující na bázi obchodních společností, pro které však platí jiná pravidla (řídí se obchodním zákoníkem).
Dobrovolnictví ve sportu je v ČR spjato zejména s občanskými sdruženími, a proto se budeme věnovat právě jim.
Základním dokumentem určujícím činnost sportovního klubu jsou jeho stanovy, které také udávají organizační strukturu a statutární orgány klubu (osoby oprávněné jednat jménem klubu). V české praxi je valná většina volených funkcí vykonávána dobrovolně, často i bez nároku na náhrady výdajů spojených s výkonem funkce.

Ve sportovním klubu obvykle dobrovolníci zastávají tyto funkce:

Předseda/prezident
Podle stanov je představitelem klubu a má odpovědnost za celkový chod a činnost klubu. Určuje v souladu s podněty a návrhy členů klubu roční plán práce výkonného orgánu (výboru, předsednictva apod.), pomáhá mu při určování priority cílů a snaží se udržovat jeho práci ve stanovených hranicích. Důležitým úkolem předsedy je udržovat jednání předsednictva účelná a produktivní. 
Reprezentuje sportovní klub.
Předseda zejména:
       • řídí zasedání výkonného orgánu (v dalším textu bude pro zjednodušení užíván termín předsednictvo);
       • řídí pravidelnou schůzi nejvyššího orgánu (valnou hromadu, členskou schůzi);
       • reprezentuje klub na místní, regionální i národní úrovni;
       ▪ působí jako prostředník při klubových aktivitách;
       ▪ zajišťuje, aby budoucí plány a rozpočty zohledňovaly v co nejvyšší míře přání a potřeby většiny členů.
Předseda by měl:
       ▪ mít schopnost efektivně komunikovat;
       ▪ být dobře informován o všech aktivitách klubu;
       ▪ mít přehled o představách členů o budoucím směřování klubu;
       ▪ mít dobrou pracovní znalost stanov, povinností a úkolů všech ustavených orgánů a komisí;
       ▪ být prvním ze členů klubu, měl by členy podporovat v jejich aktivitách.


Sekretář/tajemník
Je hlavním úředníkem klubu, a proto nemusí být vzhledem k rozsahu své činnosti dobrovolníkem. Zajišťuje administrativu klubu, případně koordinuje další osoby zajišťující administrativu. Role a odpovědnost sekretáře se liší klub od klubu a závisí také na jeho zkušenostech.
Jaké jsou jeho úkoly?
       ▪ Ve spolupráci s předsedajícím připravuje program jednání předsednictva;
       ▪ zajišťuje jednání po organizační stránce (místo, datum, čas, občerstvení);
       ▪ rozesílá pozvánky na jednání, podle pravidel daných stanovami;
       ▪ shromažďuje a třídí zprávy z jednotlivých oblastí činnosti klubu;
       ▪ vyzývá k nominování kandidátů do orgánů klubu, nominace zaznamenává;
       ▪ pořizuje zápis z jednání;
       ▪ oficiální zápis poskytne v co nejkratší době všem členům SK/TJ, případně zástupcům jednotlivých oddílů,
         působí-li v SK/TJ (např.: vyvěšením na webových stránkách klubu);
       ▪ vyřizuje korespondenci klubu;
       ▪ shromažďuje a uspořádává podklady pro výroční zprávu;
       ▪ udržuje databáze členů, čestných členů a sponzorů;
       ▪ archivuje právní dokumenty jako jsou stanovy nebo smlouvy;
       ▪ obvykle je druhým statutárním zástupcem klubu, komunikuje s veřejností a samosprávami;
       ▪ stará se o komunikaci se sportovními svazy – podává přihlášky do soutěží, vyřizuje přestupy, zastupuje klub na jednání orgánů svazu,
       ▪ sděluje členům důležité informace od svazu (termíny, změny pravidel atd.), tyto povinnosti mohou zastávat také trenéři (vedoucí družstev);
       ▪ dále má na starosti rezervace, odpovídá za obecné povinnosti podle pokynů předsednictva.
Sekretář by měl v ideální případě:
       ▪ umět efektivně komunikovat;
       ▪ mít dobrou organizaci práce a času, a umět delegovat úkoly;
       ▪ umět zachovávat mlčenlivost v opodstatněných případech;
       ▪ mít dobrou pracovní znalost stanov.


 

Členové předsednictva/výboru
Jsou zástupci členů ve vedení klubu a měli by proto představovat určitou rozmanitost názorů členské základny klubu, přesto by měli být schopni efektivně a smysluplně rozhodovat a tím přispívat k rozvoji klubu. Jejich činnost jim usnadní a zefektivní přidělení určitých oblastí kompetencí
a odpovědnosti (např.: finance, budoucí rozvoj klubu, propagace a marketing, apod.).


Člen předsednictva odpovědný za propagaci a marketing
Propagace a marketing (budování pozice na trhu, více na straně 25) hrají v „konkurenčním“ prostředí TJ a SK stále významnější roli, proto je vhodné najít v členské základně klubu někoho, kdo by si vzal tuto oblast na starosti.
Úkoly této osoby by spočívaly v následujícím:
       ▪ přípravě marketingového plánu, který je součástí strategického plánu SK a TJ (viz dále v textu), případně i ve spolupráci 
         s dalšími členy;
       ▪ spolupráci s pokladníkem při přípravě rozpočtu k naplnění marketingového plánu;
       ▪ dohledu a zajištění naplnění marketingového plánu, na čemž spolupracuje s dalšími členy;
       ▪ předkládání pravidelných zpráv předsednictvu.
Osobě v této pozici se bude zejména hodit:
       ▪ schopnost efektivně komunikovat;
       ▪ pozitivní a entuziastický přístup;
       ▪ dobrá organizace;
       ▪ znalosti a zkušenosti z oblasti marketingu a kontakty a zkušenosti se vztahy s místními médii.
Všichni členové předsednictva sehrávají významnou úlohu v klubovém životě a mají zejména zodpovědnost za jeho rozvoj.


Pokladník/ekonom
Pokladník má na starosti finanční záležitosti klubu a je z tohoto titulu přímo odpovědný předsedovi a předsednictvu.
Ve větších klubech může být zřízena Ekonomická komise, té by pak pokladník předsedal.
Úkoly a odpovědnosti pokladníka jsou:
       ▪ příprava a průběžná pečlivá kontrola plnění rozpočtu;
       ▪ správa pokladny a bankovního účtu;
       ▪ odpovědnost za včasnost a správnost všech plateb;
       ▪ vedení záznamů o příjmech, výdajích a příslušných daňových dokladech v souladu s platnými předpisy, což v současné 
         realitě znamená téměř povinnost vést podvojné účetnictví (viz zde);
       ▪ nezpracovává-li sám účetní výkazy, spolupracuje na jejich zpracování s účetním;
       ▪ připravuje a předkládá pravidelné zprávy pokladníka pro předsednictvo;
       ▪ připravuje a zpracovává výroční finanční zprávu.
Osoba pokladníka by měla mít tyto znalosti a dovednosti:
       ▪ pořádnost a pečlivost;
       ▪ možnost vyhradit si pravidelně čas na vedení záznamů;
       ▪ schopnost vést záznamy řádně;
       ▪ schopnost pracovat postupně a logicky;
       ▪ udržovat si přehled o aktuálních právních normách týkajících se účetnictví a finančního chodu sportovního klubu.

V každodenní činnosti klubu se vyskytuje celá řada dalších činností, které je třeba zajišťovat, aby klub mohl plnit svoje poslání, tedy věnovat se sportovní činnosti. Naprosto nepostradatelnými jsou trenéři zajišťující sportovní přípravu členů. Většina národních sportovních svazů samostatně nebo ve spolupráci s tělovýchovnými vyššími a vysokými školami připravuje vlastní vzdělávací trenérské programy.

 

 

 

 

Následující kapitoly: