Marketing

Jedna z mnoha definic říká, že marketing lze považovat za proces, při kterém jednotlivci a skupiny získají to, co chtějí, prostřednictvím tvorby, nabídky a výměny hodnotných produktů s ostatními.

V případě sportovních neziskových organizací, občanských sdružení, není pojem zákazník tak zřejmý jako u obchodních společností, pro které byl tento pojem definován. Například člen klubu bude zpravidla vystupovat jak v roli zákazníka (účastní-li se klubem pořádané sportovní akce nebo tréninku), tak je zároveň zainteresovaný na rozvoji klubu a podílí se svou účastí na rozhodovacích procesech na rozvoji klubu. Nečlenové účastnící se akcí a kurzů pořádaných klubem jsou zákazníky klubu, kteří mu pomáhají s financováním.

Přestože si to většina sportovních organizací neuvědomuje, marketingu se věnuje. Každá zmínka o klubu v místním tisku, každé umístění kontaktních údajů klubu do veřejně přístupného zdroje, nabídka využití místního sportoviště, účasti na trénincích/akcích klubu jsou příklady formálních marketingových aktivit.

Příkladem neformálního marketingu může být předseda klubu, který po telefonu poskytuje informace o klubem pořádaných aktivitách novému obyvateli obce. Člen klubu, který v místním pohostinství nadšeně vypráví o své účasti na klubem pořádaném sportovně rekreačním pobytu, je také součástí marketingu. Rodič sledující práci trenéra při hodině tenisu, při níž vypadá jeho ratolest znuděně a příliš se nebaví, je méně pozitivním příkladem neformálního marketingu.
 

Kdo dělá marketing?
Výše uvedené příklady ukazují, že prakticky všichni zaměstnanci a členové organizace se mohou marketingovým aktivitám věnovat. Ustavení odpovědné osoby nebo menší skupiny lidí, kteří budou mít na starosti tvorbu a uskutečňování marketingové strategie, celý proces usnadní.
 

Nástroje marketingu
„Marketingový mix“ nebo také marketingové nástroje, které může organizace využívat se rozdělují do sedmi kategorií:
       ▪ produkt – zahrnuje kvalitu a dostupnost služeb poskytovaných klubem (např.: soutěže, společenské a výchovné funkce);
       ▪ cena – zahrnuje členské příspěvky, ceny za kurzy a soustředění, případně slevy;
       ▪ místo – veškerá sportoviště a jiná místa, kde klub poskytuje své služby;
       ▪ propagace – zviditelňování klubu a jeho činnosti (placená i neplacená);
       ▪ lidé – zaměstnanci a dobrovolníci, kteří zajišťují poskytnutí služby (významně určují vnímání kvality služby zákazníkem);
       ▪ proces – zejména doba, kdy je služba dostupná (čas tréninku) a forma (počet účastníků tréninku, obsah tréninku);
       ▪ prezentace – vzhled sportovišť, jejich udržovanost a čistota, ovlivňuje image klubu.
 

Tvorba jednoduchého marketingového plánu
Vytvořit marketingový plán nemusí být zvlášť složité a realizovat plánem vytyčenou strategii, nemusí být nákladné. Existuje mnoho různých způsobů, jak vytvořit marketingový plán. Jednoduchý plán menšího klubu bude obsahovat tyto základní prvky:
       ▪ Cíle: měly by být specifické, měřitelné a dosažitelné (např. získání 5 nových mladších žáků do všeobecné sportovní přípravky
         klubu do konce září).
       ▪ Strategie: se vytváří s využitím marketingového mixu. Musí být směřovány na konkrétní cílový trh. Cílový marketing spočívá v utváření
         a usměrňování určitých služeb pro určité osoby nebo skupiny (např. k přilákání mladších žáků je potřeba vyvinout strategii oslovující
         jejich rodiče i samotné děti).
       ▪ Rozpočet: realisticky nastavený marketingový rozpočet odpovídající možnostem klubu zaměřený na nízko nákladové 
         nebo nenákladové strategie, lze doporučit.
       ▪ Vyhodnocení: po uplatnění strategie se ujistěte, že došlo k naplnění cílů. Některé činnosti není složité kontrolovat, např. nárůst počtu členů
          ověříte snadno, jiné je možné hodnotit až po skončení akce. Shromažďujte kopie novinových výstřižků a zpráv z médií, účast na setkáních
         a soutěžích, návštěvnost a jakoukoliv zpětnou vazbu pozitivní i negativní.
Detailní marketingový plán pro větší klub nebo sportovní svaz bude muset obsahovat další údaje jako:
       ▪ Stavovou analýzu obsahující informace o organizaci, analýzu zákazníků, popis aktuálně poskytovaných služeb,
        analýzu konkurence a vnějšího prostředí.
       ▪ Analýzu příležitostí využívající informace získané stavovou analýzou a stanoví na jaké příležitosti je vhodné se zaměřit.

 

 

MARKETINGOVÝ PLÁN - vzor
Den otevřených dveří klubu

 

Marketingový cíl: získat 20 nových členů do mládežnických týmu klubu do začátku sezóny
 

Marketingová strategie Náklady Časový rámec Odpovědnost
Výběr vhondého data a času pro den otevřených dvěří (DOD) - 6 týdnů před zahájením sezóny Osoba odpovědná za MKT/Předsednictvo a trenér mládeže

Výběr aktivit a her pro DOD:
• rady trenéra zdarma
• hry/aktivity
• informační stánek (dobrovolník, který získává kontaktní údaje účastníků a poskytuje informace)
• občerstvení (dobrovolník)

suroviny -  1.000 Kč 5 týdnů před zahájením sezóny Osoba odpovědná za MKT/Předsednictvo a trenér mládeže
Příprava a tisk propagačního letáku na DOD leták - 3 Kč/ks 5 týdnů před zahájením sezóny Osoba odpovědná za MKT/Předsednictvo
Umístění letáku na místní nástěnky - 4 týdny před zahájením sezóny Osoba odpovědná za MKT/Předsednictvo
Dojednat s řediteli místních škol propagaci DOD výdaje na telefon 4 týdny před zahájením sezóny Osoba odpovědná za MKT/Předsednictvo
Výroba a umístění propagační cedule na plot sportovního areálu - jen sponzorsky zajistit sponzorsky 4 týdny před zahájením sezóny Osoba odpovědná za MKT/Předsednictvo
Umístit informaci o motivačním prvku (1 nealko nápoj zdarma) pro členy za přivedení nečlena na DOD do klubového zpravodaje  500 Kč 2 týdny před zahájením sezóny Osoba odpovědná za MKT/Předsednictvo
Napsat článek a zaslat foto do místního tisku o úspěšném odchovanci klubu a upozornit na DOD - domluvit nejméně s měsíčním předstihem, před uzávěrkou zaslat čísla Osoba odpovědná za MKT/Předsednictvo
Uspořádat DOD - 2 týdny před zahájením sezóny Osoba odpovědná za MKT/Předsednictvo a trenér mládeže
Kontaktujte účastníky DOD, kteří se v jeho rámci nezapsali 200 Kč 1 týden před zahájením sezóny Osoba odpovědná za MKT/Předsednictvo a trenér mládeže
Celkové náklady cca 2.500 Kč

 

 

Vyhodnocení:
Počet nových členů – 15, roční členské příspěvky 1.500 Kč
Čistý „zisk“ klubu 22.500 Kč – 2.500 Kč = 20.000 Kč
Ujistěte se, že strategie, pro něž jste se rozhodli, jsou uplatněny a porovnejte výsledky se stanovenými cíli. Hodnocení úspěšnosti některých aktivit je snazší (nárůst počtu členů) než jiných (zlepšení vnímání klubu členy). Sbírejte a uchovávejte výstřižky z tisku i jiné mediální ohlasy, záznamy
o účastech a jakoukoliv zpětnou vazbu, kterou získáte, pozitivní i negativní.


Způsoby „prodávání“ vaší organizace
       ▪ elektronické (např.: elektronický zpravodaj, webová stránka);
       ▪ zpravodaj
       ▪ soutěže
       ▪ reklama
       •setkání/slavnosti
       ▪ sponzorství
 

Spolupráce s médii na propagaci klubu
Jednou ze součástí marketingového nástroje propagace a oblast, ve které řada lidí postrádá sebevědomí, je práce s médii. 
Váš klub může ke komunikaci s médii použít různé prostředky např.: zaslání pozvánky upozorňující média na nadcházející sportovní akci pořádanou klubem nebo zaslání tiskové zprávy o akci, která se uskuteční nebo již proběhla (např. rodinný den).
Při psaní tiskové zprávy si dejte práci se zjištěním celých jmen zmiňovaných osob. Používejte jednoduchý jazyk. Ověřte si uzávěrku vydání – pozdě zaslaná zpráva se mine účinkem. Nabídněte fotografie k využití nebo možnosti pro jejich získání (webová fotogalerie). Nezapomeňte uvést název vašeho klubu na začátku zprávy (v nadpisu). Uveďte údaje o kontaktní osobě, která poskytne v případě zájmu o akci/ klubu více informací. Dobrá tisková zpráva poskytne odpovědi na šest základních otázek týkajících se události.Kdo? Co? Kdy? Kde? Proč? Jak?Upozornění
Mnoho organizací dělá chybu v tom, že věnují mnoho času a peněz na propagační činnosti zaměřené na získání nových členů a zapomínají na udržení těch stávajících. Rozvoj marketingových strategií zaměřených na zlepšení základního produktu klubu (sportovní činnosti), na kterém se podílejí svým přístupem všichni dobrovolníci i zaměstnanci, a úrovní sportovišť, se z dlouhodobého hlediska ukazuje jako méně nákladný
a efektivnější (dobrá pověst se šíří sama).

 

 

 

 

Následující kapitoly: