Sponzorství

Právní prostředí České republiky pojem sponzor nebo sponzorství zatím výslovně nezná. Za sponzorství lze ve smyslu níže uvedeného textu považovat prodej reklamy sportovním klubem či jinou formu propagace sponzora (např. umožnění prodeje výrobků sponzora na akcích klubu). Uzavíraná smlouva se pak může označit jako smlouva sponzorská, nicméně z hlediska právního řádu se bude jednat o tzv. nepojmenovanou smlouvu. Z tohoto důvodu je při uzavírání takové smlouvy zvýšeně třeba dbát na to, aby byla přesně upravena vzájemná práva a povinnosti, neboť nelze podpůrně užít ustanovení zákona, jak tomu je u smluv pojmenovaných. Takto vytvořený příjem je však pro klub příjmem zdaňovaným, příjmem z hospodářské činnosti, která by měla být uvedena ve stanovách klubu.
Na sport a tělovýchovu je také podle zákona o dani z příjmu možné poskytnout sportovnímu klubu dar odečitatelný od základu daně, a to jak fyzickou (nejméně 1000 Kč, v úhrnu nejvíce 10% ze základu daně), tak také právnickou osobou (nejméně 2000 Kč, v úhrnu nejvíce 5% ze základu daně), avšak za tento dar by neměla být poskytována žádná protiplnění.

Vyhledání a péče o sponzora
Má váš klub plán uspořádat sportovní akci, vytvořit nové družstvo, otevřít nový kroužek, rekonstruovat sportoviště atd., pak potřebuje získat na tyto plány náležité zdroje. Jedním z využívaných způsobů navýšení zdrojů je získání sponzora. Jakým způsobem vhodného sponzora vyhledat, oslovit, získat a udržet se pokusíme naznačit na následujících řádcích.
 

Sdělte sponzorovi účel, na který od něj chcete získat zdroje!

Každá organizace uvítá další zdroje, měla by však vědět, na jaký účel kolik prostředků potřebuje, čeho chce získáním sponzora dosáhnout. Také zvažte, jaká je nejlepší podoba ujednání se sponzorem.
Jakou část plánovaných činností má sponzorství pokrýt:
       ▪ celou činnost/akci
       ▪ část činnosti/ akce – potenciální prostor pro více sponzorů
       ▪ pořízení dresů/vybavení/...
       ▪ příprava a tisk publikace (např. ročenky)
       ▪ nájem sportoviště/vybavení/...
       ▪ cestovní náklady spojené s účastí na soutěžích a soustředěních
       ▪ náklady spojené s propagací
       ▪ rozvojové programy
Jasně stanovte, kdo jsou vaši členové, jaký program a aktivity jako klub nabízíte a kdo jsou lidé, které chcete do klubu/ na akci nalákat. Tyto informace jsou pro potenciální sponzory velice důležité, umožní jim posoudit, zda se vaši členové nebo účastníci vaším klubem pořádané akce shodují s jejich „cílový trhem“. Případně zda, váš klub nebo akce představují hodnoty, které by rádi spojili se svou značkou. Cílovým trhem se rozumí skupina lidí, kterou firma považuje za potenciální kupce svého produktu/služby. Při jednáních se sponzory může situaci usnadnit, pokud jste schopni rozvinout informace o členech a funkcionářích klubu: věku, pohlaví, oblasti bydliště, rodinném stavu.

Kdo může být sponzorem?
Vaším sponzorem může být prakticky kdokoliv ať již jednotlivec, obchodní společnost či jiná organizace, jestliže jejím zástupcům ukážete odpovídající protihodnotu za poskytnuté peníze.
Prodiskutujte okruh potenciálních sponzorů s lidmi z klubu. Informace shromážděné o vašich členech a zákaznících Vám mohou výrazně pomoci. Zamyslete se nad tím, jaké společnosti by mohly své produkty a služby nabídnout právě těmto lidem. Ne každá firma bude mít zájem zrovna o specifické sportovní aktivity vašeho klubu.
Sledujte informace v médiích a místní inzerci. To, že společnost již sponzoruje nějaký jiný klub nebo akci, nemusí znamenat, že nemá další prostředky, které by na podobné účely mohla uvolnit, nebo že vaše nabídka nemůže být pro ni zajímavější. Místní inzerce Vám navíc prozradí, která společnost má zájem na oslovení obyvatel ve vašem okolí. Velikost společnosti není rozhodující. Záleží na jejím přístupu k podobným aktivitám. V případě, že by vaše nabídka byla mimo možnosti menší společnosti, můžete zvážit její rozdělení a nabídnutí několika menším firmám. Jestliže je většina členů klubu z jeho okolí, oslovování místních potenciálních sponzorů je na místě.
Co se týká sponzorství, neexistují limity. Důležité je však mít na paměti, abyste nabídky jednotlivým potenciálním sponzorům vytvářeli adresně. Oslovované společnosti rozhodně neocení, když jim dáte najevo, že jsou jen jednou z „mnoha“ oslovených.
Jakmile budete mít sestavený seznam potenciálních sponzorů, zjistěte si o nich nějaké podrobnosti. Má společnost nastavena nějaká pravidla pro sponzorství (podpora pouze profesionálních týmů)? Možná neposkytuje finanční podporu, ale může upřednostňovat materiální podporu. Je-li to možné, zjistěte, kdy společnost sestavuje rozpočet, abyste mohli váš návrh směřovat na toto období a dostali se tak do plánu na příští rok.

Co sponzoři hledají?
Sponzory zajímají potenciální zákazníci. Chtějí nové příležitosti, pamatujte, že můžete nabídnout příležitost, o které ještě ve společnosti nepřemýšleli (proto Vás ještě sami neoslovili). Sponzoři hledají účelnější formy propagace a reklamy než ty, které dosud využívají. Společnosti, chtějí být spojovány s úspěchem, společensky oceňovanými hodnotami a dobrou věcí, a očekávají od vás profesionální výkony. Úspěchem pro ně samozřejmě bude i dobrá pověst vašeho klubu v okolí, spokojení členové a účastníci klubem pořádaných kurzů a akcí, nemusí jít vždy o výsledky.

Co může klub nabídnout?
Nabídka na sponzorství klubu může obsahovat některé z níže navrhovaných plnění (výčet není závazný ani vyčerpávající, zvažte sami, co má váš klub k nabídnutí a buďte kreativní).
       ▪ reklamní plochy na sportovištích (různé umístění, různé ceny)
       ▪ označení a bannery v dalších prostorách využívaných klubem
       ▪ volné vstupenky, startovné, kursovné na klubem pořádané akce
       ▪ příležitost hostit na sportovišti firemní akce společnosti (pomoc s pořádáním)
       ▪ uvádění sponzora na seznam oficiálních hostů
       ▪ slavnostní výkop/výstřel
       ▪ předávání cen
       ▪ uvedení loga a názvu sponzora na programech a dalších oficiálních tiskovinách
       ▪ uvedení loga a názvu sponzora na tiskových zprávách, hlavičkových papírech a balíčcích pro novináře
       ▪ uvedení loga a názvu sponzora v rámci propagace akce/klubu v novinách a televizi
       ▪ zmínění sponzora v rámci oznámení v místním rozhlase nebo rádiu
       ▪ uvedení loga a názvu sponzora na merchandise produktech (logem klubu označená trička, čepice, přívěšky, odznaky,...)
       ▪ uvedení loga a názvu sponzora na diplomech, medailích, pohárech
       ▪ možnost představení sponzora dalším organizacím/lidem kteří by se mohli stát jeho potenciálními zákazníky
       ▪ poskytnutí práv spojených s pojmenováním akce/klubu
       ▪ nabídnutí výstavního/prodejního prostoru na místě akce
       ▪ možnosti zapojení pro zaměstnance sponzora (aktivní, divácké)
       ▪ internetové stránky k propagaci sponzora a k propojení s jeho internetovými stránkami

Vždy si pamatujte, že musíte znát náklady, které jsou spojené s protislužbami, které nabízíte a získat od sponzora více. Jaký by mělo smysl získat sponzora, který Vám nepřinese další zdroje, nebo Vás bude dokonce stát peníze?

Příprava nabídky
Neexistuje jeden univerzální a správný způsob jak prezentovat nabídku. Navíc je mnoho důvodů proto, být při přípravě nabídky originální. Přesto by Vám mohly následující rady pomoci. 

1) Vytvořte průvodní dopis, ve kterém poděkujete potenciálním sponzorům za čas, který věnují prostudování vaší nabídky. Dopis adresujte řediteli/majiteli nebo marketingovému řediteli společnosti. Nezapomeňte na pravidla obchodní korespondence.

2) Vytvořte vlastní nabídkový list. Na titulní straně uveďte základní informace o vaší organizaci a projektu (názvy, odpovědné osoby, kontaktní údaje a datum platnosti). Dále se pokuste rozvinout informace o předpokládaných divácích a/nebo účastnících akce/projektu, aby mohl potenciální sponzor posoudit průnik s cílovou skupinou pro své produkty. Někteří sponzoři mohou stát o možnost prodávat své zboží a služby přímo na místě konání akce. Pokuste se najít prodejní možnosti pro konkrétního sponzora a zahrňte je do nabídkového listu sponzorství v podobě exkluzivních prodejních práv. Vyjmenujte přesně všechna protiplnění, která sponzorovi poskytnete, a přiřaďte každému z nich konkrétní hodnotu (u některých hodnotu znáte, protože je budete nakupovat, ostatní jako např. označení na cílové pásce odhadněte). Bude působit dobře, když se součet hodnot protiplnění bude shodovat s cenou nabídky. Díky takto zpracovanému rozpočtu bude sponzor vědět, že se z jeho strany nejedná o milodar, a Vám připomene, že máte co 
nabídnout. Také se tak vyhnete nebezpečí, že by sponzor naprosto převzal nad akcí/projektem kontrolu, jak se to občas stává, když není přesně stanoveno, co sponzorovi za jeho podporu klub poskytne. Oceňujte protiplnění v cenách, na které by Vás přišly, kdybyste je komerčně poptávali, ne jen ve skutečně vynaložených nákladech (poskytnete-li sponzorovi v rámci VIP vstupenky občerstvení, neoceňujte ho jen náklady na suroviny a práci, ale jako kdybyste si ho objednali v restauraci/občerstvení).

 

Tabulka: Smyšlený příklad balíčku pro sponzora

Sponzorství 20.000 Kč
Reklamní deska velikosti 50 x 100 cm (umístění proti tribuně 5 metrů od půlící čáry, dodá sponzor) 5.000 Kč
2 x roční klubová členství (kurz 2 x týdně) 7.500 Kč
Umístění loga ve spodní části propagačních materiálů klubu
(1 x ročně 200 ks plakátů na klubem pořádanou veřejnou sportovní akci, které jsou vylepovány v obci
a okolních 10 obcích na veřejných nástěnkách; 100 ks nabídkových letáků klubu umisťovaných ve školách v okolí)
1.500 Kč
Reklamní plachta 1 x 2 m v prostoru startu a cíle sportovní akce (dodá sponzor) 4.500 Kč
10 x startovné na klubem pořádané akci 1.000 Kč

2 x občerstvení na zábavě následující po sportovní akci
(porce pečeného selete, pivo, 2 ks pečiva, salát, slivovice, lístek do tomboly)

500 Kč 
CELKOVÁ HODNOTA 20.000 Kč


Mějte jasně určenou nabídku pro sponzora (např.: dodání reklamních tabulí a plachet na náklady sponzora musí být uvedeno v nabídce, jinak by mohlo dojít k nedorozuměním).

3) Jakmile máte připravený nabídkový list pro potenciálního sponzora, oslovte ho! Zavolání do společnosti s přáním hovořit s odpovědnou osobou je dobrý začátek. Stručně sdělte, koho zastupujete a proč voláte. Buďte pozitivní a navrhněte, že do společnosti zašlete sponzorskou nabídku. Působí-li na Vás rozhovor tak, že s Vámi nechce nikdo hovořit, snažte se alespoň získat jméno odpovědné osoby a nabídku stejně zašlete. Pamatujte, že nemáte co ztratit.

4) Zavolejte do společnosti znovu asi po pěti dnech od doručení vaší nabídky. Pokuste se zjistit, kdy můžete očekávat odpověď a jestli není potřeba informace obsažené v nabídkovém listu nějak doplnit nebo vysvětlit.

5) Pečujte o svého sponzora. Co jste slíbili, to dodržte! Nesnažte se ušetřit nebo vydělat na tom, že dáte sponzorovi méně, než na čem jste se domluvili. Dostali jste nápad na bonus pro sponzora, který Vás nebude stát mnoho peněz ani času. Neváhejte a potěšte sponzora. Všichni známe hodnotu nečekaného obdarování. Budujte se svým sponzorem vztah. Netlačte příliš na pilu, ale je mnoho co říci a udělat pro vybudování přátelského vztahu. Zavolejte občas a zeptejte se, jak vypadá spolupráce ze strany sponzora, jestli není něco, s čím byste mohli pomoci. Společný oběd může být dobrou příležitostí k budování vztahů, pokud si můžete dovolit pozvat sponzora. Vhodné je takový oběd načasovat na období před nebo po akci, na kterou sponzor přispíval. Možná najdete vhodnou příležitost uspořádat pro zaměstnance sponzora setkání s členy klubu v klubovém prostředí a třeba si u toho i zasportovat.

6) Skončila-li konkrétní podpořená akce nebo období spolupráce, kontaktujte sponzora, abyste získali zpětnou vazbu. Informace, které můžete získat, se Vám budou hodit při psaní příští nabídky nebo organizaci dalšího ročníku akce. Vždy se hodí vědět, co by bylo možné vylepšit. Třeba se dozvíte, že můžete nabídnout něco, čím prodloužíte spolupráci do dalších let.

Tipy:
       ▪ Nejrůznější upomínkové předměty sponzorství jsou hezkým gestem. I prostá koláž fotografií z akce může udělat velký dojem.
         Máte-li originální nápad, neváhejte ho využít.
       ▪ Buďte ke sponzorovi loajální. Jestliže s Vámi jedná správně, oplácejte mu to. Přemýšlejte o produktech, které váš sponzor nabízí
         a vyhýbejte se jednání s firmami, které nabízejí obdobné zboží nebo služby.
       ▪ Poptáváte-li zboží nebo služby, zvažte, jestli je nemůže objednat u současného sponzora.
       ▪ Jestliže pořádáte sportovní akci, ujistěte se, že na ní konkurenti vašeho sponzora nemají možnost prodávat nebo propagovat své produkty.
         To by znehodnocovalo sponzorství.
       ▪ Věnování pozornosti podstatným detailům, a poctivá péče o sponzora, zlepší vaše vztahy.


Vztahy se samosprávami
V následujících deseti bodech naleznete deset doporučení Viktoriánské kriketové asociace vedoucích k vytvoření a udržení dobrých vztahů s místními samosprávami.
       1. Snažte se navázat se členy zastupitelstva osobní kontakt – určete za tímto účelem některé členy předsednictva nebo zkušeného
           a místně známého trenéra. 
       2. Nabídněte některému ze zastupitelů klubovou funkci, buďte pohostinní, nabízejte zastupitelům možnost předávat ceny a trofeje
           při všech možných příležitostech, a vždy oceňte podporu, kterou od zastupitelstva získáte. 
       3. Snažte se pochopit problémy, které zastupitelstvo zatěžují, a můžete-li jako klub pomoci, neváhejte. Např. můžete
           ustavit společnou komisi k posouzení potřeb a možností rozvoje sportu v regionu. 
       4. Nabídněte obci pomoci při realizaci jejích vlastních aktivit ve sportu. 
       5. Připomínejte svoji spolupráci se zastupitelstvem při každé příležitosti, zejména na veřejnosti. 
       6. Nestěžujte si, snažte se konstruktivně přistupovat k problémům a zaměřte se na řešení "win-win" (výhra-výhra). 
       7. Usilujte o zájem o klub u různých skupin obyvatel, snažte se je zapojit pozváním na různé aktivity klubu.
       8. Trvejte na dobrém chování, na hřišti i mimo něj, buďte vzorem, dodržujte pravé hodnoty sportu (mimo jiné i fair play), 
           vyhýbejte se nadávkám. 
       9. Buďte dobrými sousedy a vytvářejte vztahy s obyvateli a majiteli budov v okolí (případné stížnosti zastupitelstvu poškodí
           okamžitě pověst klubu). 
       10.Uplatňujte program PR (vztahů s veřejností), určením jednoho z členů za účelem tvorby a naplňování tohoto programu, mezi jeho úkoly
            bude patřit psaní tiskových zpráv nebo spolupráce se zastupitelstvem.


Na konci období/Po akci
Poskytněte sponzorovi stručnou zprávu, ve které se objeví informace o návštěvnosti/ účasti/ členech – roztříděné na počet mužů a žen, dospělých a dětí. Zvažte také možnost provést menší průzkum (pokud výsledek bude odpovídat úsilí) formou dotazníku nebo rozhovoru, abyste zjistili více podrobností o návštěvnících/ účastnících/ členech. 
Ve zprávě by se také mělo objevit vaše hodnocení akce. Zamyslete se:
       Co se nepodařilo?
       Co se naopak povedlo?
       Jak můžeme dosáhnout zlepšení?
       Naplnilo sponzorství svůj cíl nebo účel?
       Dostal váš sponzor za své peníze odpovídající hodnotu?
       Přinesl klubu sponzorský příspěvek očekávanou hodnotu?

 

 

 

 

Následující kapitoly: