Podmínky přijetí sportovního svazu

Řádným členem ČUS se může stát svaz, jehož náplň činnosti, stanovy a ostatní předpisy odpovídají poslání a úkolům ČUS, nejsou v rozporu se stanovami ČUS a splňuje následující podmínky pro přijetí:

- hlavním obsahem činnosti je sportovní a tělovýchovný proces, založený na rozvíjení základních pohybových schopností a dovedností, kritériem je činnost  spojená  s  tělesným  výkonem,

- „V případě pochybností o tělesném výkonu si může ČUS vyžádat stanovisko nezávislých odborných pracovišť FTVS UK Praha nebo FTK UP Olomouc“,

- ve svém odvětví působí v ČR jako jediná organizace podle jednotných pravidel a má jednotné řízení. Novým členem se nemůže stát svaz odvětví, které je již v ČUS zastoupeno samostatným svazem,

-odpovídá za přípravu a zabezpečení státní sportovní reprezentace ČR ve svém odvětví,

- je členem příslušné mezinárodní federace,

- pořádá celostátní mistrovské soutěže nebo jiné akce celostátního významu,

- přijal pravidla o boji proti dopingu,

- sdružuje nejméně 35 oddílů či klubů  s minimálním počtem 500 členů a působí nejméně na území  7 krajů. Sdružené kluby či oddíly jsou samostatnými občanskými sdruženími ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. zároveň sdruženými v ČUS nebo jsou jejich součástí. V případě odvětví olympijského či paralympijského programu není počet členů limitován.

 

Vznik členství v ČUS

- Svaz, který se chce v ČUS sdružit, zašle písemnou přihlášku VV ČUS. Přihláška musí obsahovat název svazu, doklad o registraci, výslovný projev vůle ke sdružení v ČUS podepsaný dvěma oprávněnými osobami a prohlášení, že svaz není v ČR sdružen v jiné střešní sportovní a tělovýchovné organizaci působící mimo ČUSK přihlášce připojí vlastní stanovy s registrační autorizací MV ČR, stav členské základny, přehled sdružených oddílů a klubů, statut (stanovy) své mezinárodní federace s dokladem o členství svazu v této federaci, příp. ekonomické informace dokladující jeho činnost, přehled posledních výsledků sportovní reprezentace ČR, přehled významných sportovních akcí pořádaných svazem, prohlášení o podpisu antidopingové charty

- O přijetí sdruženého člena rozhodují v březnu na řádné VH ČUS delegáti národních sportovních svazů. Přihláška musí být doručena do 31.12. předešlého roku.

- Žádost o přijetí za přidruženého člena ČUS zasílejte na:

  Management sportu ČUS
  Zátopkova 100/2,160 17, Praha 6-Břevnov