Dlouhodobý program činnosti České unie sportu

 


Souvislosti:

 

Český sport a zejména fungování občanského sdružení Český svaz tělesné výchovy se ocitly přelomem roku 2011 a 2012 na pokraji naprostého kolapsu. Stalo se tak jednoznačně vinou dlouhodobé činnosti, resp. nečinnosti tehdejšího i předchozích vedení ČSTV, která způsobila krach akciové společnosti SAZKA. Tím přišlo ČSTV a další sportovní organizace o základ svého financování a o dobré jméno. Tento fakt objektivně způsobil, že o reálném financování ČSTV nechtěl žádný ze zákonodárných ani exekutivních orgánů s ČSTV jednat. Důvěru sport ztrácel u orgánů krajů a obcí. Všichni očekávali viditelné a hluboké strukturální a obsahové změny v ČSTV.

 

Do této situace vstoupil 28.1.2012 nově zvolený Výkonný výbor ČSTV. Zavedl nové styly řízení, přijal radikální úsporná opatření, vnesl dynamiku do rozhodovacích procesů, okamžitě zahájil nejen jednání s orgány veřejné moci, zákonodárných sborů, vládou, ministerstvy, s orgány obcí a krajů i s partnerskými sportovními organizacemi a svazy a zejména s Českým olympijským výborem, zajistil odpovědnost jednotlivých členů výkonného výboru za plnění konkrétních hlavních směrů práce ČSTV a jeho transformace. Jednotliví členové výkonného výboru, kteří jsou zároveň předsedy odborných pracovních komisí, se budou zpovídat ze své činnosti Výkonnému výboru ČSTV a valné hromadě ČSTV.

 

Výkonný výbor vnímal období roku 2012 jako období přechodné (zejména pro činnost tělovýchovných jednot a sportovních klubů), období, kdy bude provedena vlastní inventura dlouhodobě neřešených problémů ČSTV, vesměs problémů fatálních pro jeho další existenci. Došlo k zásadnímu obratu v hospodaření a ve správě majetku organizace, a k zahájení likvidace dluhů. V roce 2012 Výkonný výbor ČSTV připravil a v součinnosti s novým vedením Českého olympijského výboru realizoval hlavní transformační kroky, které mají ambici vrátit dobré jméno českému sportu a organizaci transformovat v kontextu restrukturalizace celého českého sportovních prostředí. Současně také výkonný výbor  hledal základní modely financování struktury organizace.


 

Po změnách stanov v roce 2012 byla podstatná fáze transformace organizace završena v roce 2013 změnou názvu organizace na Českou unii sportu (ČUS), která má zcela jiné poslání. 28.1.2012 zvolený současný výkonný výbor ČUS (tehdy ČSTV) stanovil k naplnění základní očisty a transformace organizace na valné hromadě  28.4.2012 tyto programové zásady :

 

1. Aktivizovat a transformovat vlastní činnost vedení ČSTV.

K tomu bude Výkonný výbor ČSTV pokračovat v racionalizaci chodu, struktury a počtu aparátu ČSTV. Bude pokračovat v úsporných opatřeních. Mnohé bylo v tomto směru již učiněno. Analyzuje a postupně vypoví všechny smlouvy nevýhodné pro ČSTV. Provede inventuru a zhodnocení četných soudních sporů, zejména těch, kde hrozí ČSTV velká ztráta, a bude aktivně jednat ve prospěch jejich ukončení. Zajistí a zlepší informovanost sportovních svazů, jednot a klubů jakož i sportovní veřejnosti o dění v ČSTV. Současné strahovské vedení ČSTV již nebude místem pro přerozdělování peněz na nižší články sdružené v ČSTV. Bude servisní organizací pro všechny sportovní subjekty.

 

2. Vyvodit odpovědnost za ztrátu společnosti SAZKA, a.s.

Vedení ČSTV bude usilovat o podání žalob ve věci, hledat k tomu další relevantní podklady, rozvázat smlouvy s advokátními kancelářemi, jež se podíleli na nesprávných postupech a rozhodnutích ČSTV ve věci SAZKA, a.s. Spolupracovat přitom aktivně s dalšími akcionáři SAZKA, a.s.

 

3. Podílet se aktivně na restrukturalizaci českého sportovního prostředí a zajistit ČSTV důstojné a odpovídající místo v tomto systému.

Nezpochybnitelným hegemonem a zárukou kvality a prestiže českého sportu se musí stát Český olympijský výbor, v jehož rámci bude působit i ČSTV. Nová struktura musí vzniknout společnou snahou ČOV, ČSTV, především jeho sportovních svazů, a dalších významných složek, jako Česká obec sokolská, Sdružení sportovních svazů ČR a dalších zastřešujících sportovních organizací. Tato integrace českého sportu bude probíhat, stejně jako v dalších vyspělých zemích Evropy v gesci národního olympijského výboru.

 

4. Zajistit systém trvalého a udržitelného financování sportovních organizací ČSTV.

Je zřejmé, že svazům, krajským a okresním organizacím i jednotlivým tělovýchovným jednotám a sportovním klubům již centrálně nebudou žádné státní finanční prostředky redistribuovány prostřednictvím ČSTV. Tyto zdroje již neexistují. Zdrojem financování ve vztahu k silné zastřešující Servisní organizaci ČSTV a k silným sportovním svazům bude stát. Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby v krajích a okresech budou čerpat zdroje ze dvou základních pilířů. Prvním z nich je rozpočet krajů a obcí. Druhým z nich je poskytování kvalitních služeb krajských a okresních organizací krajským a okresním strukturám sportovních svazů a dalším sportovním organizacím. ČSTV bude usilovat o elementární míru solidárního financování. Vedení ČSTV bude aktivně prosazovat legislativní a rozpočtová opatření, která pomohou trvalému financování českého sportu a svých členů (např. novela zákona o loteriích, rozpočtové určení daní, zajištění studie ke způsobům financování sportu atd.).

 

5. Konstituovat servisní centra sportu jako základní strukturu ČSTV.

Zatímco činnost většiny sportovních svazů nebyla díky státním prostředkům nijak dotčena, činnost krajských a okresních sdružení je na pokraji krachu. Jedinou cestou, jak tuto situaci řešit, je důsledné setrvání na filozofii poskytování ekonomického (včetně agendy grantů a dotací), organizačního servisu a ve spolupráci s legislativně-právní komisí také LP servis všem sportovním subjektům. Nově vytvářená Servisní centra sportu, jak na úrovni centra, tak na úrovni krajů a okresů budou otevřena celému sportovnímu prostředí a významně tak přispějí k integraci sportu jako takového. Změna je v pojetí výkonných struktur a pracovních činností, které zapadají do mozaiky nové filozofie ČSTV, jako servisní organizace sportu. Jednou z nejnáročnějších, ale současně nejdůležitějších změn tak bude změna myšlení jak zástupců sportovních svazů, tak zástupců tělovýchovných jednot a sportovních klubů. Obě složky současného ČSTV si musí uvědomit, že se bez vzájemné kooperace neobejdou.

 

6. Optimálně spravovat majetek ČSTV.

Minulé, více jak dvacetileté období existence ČSTV opětovně ukázalo, že ČSTV nebyl dobrým hospodářem. Základní role ČSTV ani nespočívá v hromadění a správě majetku, ale ve vytváření co nejlepších podmínek pro sportování občanů, sportovně talentované mládeže i národní sportovní reprezentace. Výkonný výbor ČSTV provede důkladnou analýzu vlastnictví a správy svého majetku. Definuje majetky, které nepotřebuje ke své činnosti, určí majetky (především nemovitosti) nevýnosné a zbytné a předloží na příštích valných hromadách způsob jejich vypořádání. V komisi Výkonného výboru ČSTV pro strategii horských středisek provede jasnou strukturální analýzu činnosti těchto středisek, navrhne personální změny v orgánech a managementu společností, potřebné změny stanov a odpovědně posoudí činnost společností z hlediska sportovních i ekonomických zájmů ČSTV. Záměrem Výkonného výboru je neprodávat ty majetky a majetkové účasti, které mohu přinášet ČSTV dlouhodobý užitek. Pokud bude docházet k přesunům hmotného majetku, pak prioritně v zájmu sportovních svazů a sportovních organizací sdružených v ČSTV.

 

7. Usilovat o změnu sídla ČSTV.

Do strategie optimálního využití majetku ČSTV zapadá i otázka setrvání ve vybydlených a nevyhovujících prostorách strahovského areálu. Komise pro přípravu změny sídla ČSTV provedla velice náročnou pasportizaci majetku v oblasti Strahova. Naprostá většina majetku a jeho infrastruktury je i vinou nečinnosti bývalých vedení ČSTV tristně zanedbána a ve velmi špatném, často havarijním, stavebně technickém stavu. Vlastnické vztahy jsou velmi komplikované a ve skutečnosti žádný funkční celek na Strahově nemá jednoho vlastníka. Fungování sídla ČSTV je řešeno provizorně a neperspektivně formou výpůjček, nájmů a pronájmů. V součinnosti se zástupci hlavního města Prahy bude ČSTV hledat vhodné řešení pro případnou směnu některých nemovitostí, či scelení majetků. Prvé kroky již byly učiněny, podařilo se např. vypořádat první pozemky s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tyto kroky však nebudou znamenat, že sport ze Strahova zmizí. Jednání směřují k tomu, aby výkonnostní a vrcholový sport zůstaly na Strahově zachovány.

 

8. Vybudovat Národní sportovní centrum Nymburk.

Nedílnou prioritou Výkonného výboru je i zachování a tvorba základní moderní infrastruktury pro český sport. Sportovní centrum Nymburk v současnosti již nevyhovuje ani technickým stavem ani strukturou ani povahou jednotlivých celků požadavkům na moderní zařízení pro vrcholový sport. Sportovní centrum Nymburk musí hrát opět významnou roli. Vize Národního sportovního centra díky intenzivní práci komise pro rozvoj střediska tak dostává základní obrysy. Doslova na poslední chvíli vstoupilo ČSTV do jednání o územním plánu s představiteli města. S odborem životního prostředí Středočeského kraje a povodí Labe bylo zahájeno jednání o biokoridoru. Jsou mapovány majetkové poměry k potřebným pozemkům v dané lokalitě. Paralelně jsou vedena jednání s kompetentními ministerstvy ve věci systémového finančního krytí a se zástupci sportovních svazů o využitelnosti stávajících i nových kapacit.

 

9. Spolupracovat se sportovním prostředím školského systému.

V návaznosti na vizi budování Národního sportovního centra a řešení potřeb olympijských i dalších svazů bude vytvářen ve spolupráci se školským systémem účelný vědecko metodický servis, včetně centra sportovní diagnostiky, sloužící nejen výuce nových odborníků, ale i sportovním svazům a jejich trenérům. Nově budované zázemí v areálu FTVS UK povede k další podpoře a rozvoji vysokoškolského sportu a současně vhodně doplní Národní sportovní centrum i v jeho materiálně technickém zázemí. Zájmem celého sportovního prostředí bude i účelné propojení aktivit sportovních svazů s celým systémem v oblasti základního, středního i vysokého školství.

 

10. Stabilizovat jednotu sportovních svazů.

Sportovní svazy vlastní aktivitou zdůraznily svůj význam pro český sport a staly se hlavní silou v integraci českého sportu k ČOV. Sportovní svazy dominují a budou dominovat změnám v ČSTV a zároveň se etablují jako rozhodující část ČOV, který bude určovat vývoj českého sportu i v budoucnosti. Po ukončení financování z vnitřních zdrojů ČSTV se podařilo stabilizovat finanční zajištění činnosti svazů ze státních zdrojů. Budoucnost svazů po integraci českého sportu pod ČOV a stabilizaci státních zdrojů (zákon o sportu, novela zákona o loteriích, rozpočtové určení daní, případná samostatná rozpočtová kapitola sportu atd.) by měla mít progresivní charakter. Vývoj přinese u některých svazů potřebné restrukturalizační kroky. Některé sportovní svazy projdou integračním procesem a některé svazy budou hledat kvalitativní změny své činnosti. Základ síly svazů a jejich podpora z veřejných zdrojů bude vycházet ze státní koncepce podpory sportu. Řada svazů je relativně stabilizovaná - provozně i finančně, a má strategii a vizi do budoucna. Sílu, kterou svazy mají, si ověřily v i iniciativě Český sport 2011. Musí nepřetržitě pracovat na udržení a zlepšování své pozice.

 

 

Český sport musí v krátké době zastřešit silný, prestižní orgán - Český olympijský výbor, který bude více než důstojným partnerem orgánům státní správy i samosprávy. ČSTV jako servisní organizace českého sportu v tomto systému musí být opět respektovaným, transformovaným, hodnověrným a hlavně jednotným partnerem se zajištěným financováním. Naplnění těchto základních požadavků je podmiňující pro zachování kmenové a největší struktury fungování českého sportu - Českého svazu tělesné výchovy, a tím i pro sportování téměř půldruhého milionu lidí sportujících v České republice.